شماره حسابها

122

شماره حساب بانک صادرات      ۰۱۰۱۶۸۴۱۳۴۰۰۳

شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۷۴۴۰۶۶۹۰۶۴

به نام مسلم عابدی مدیسه

 

BM_Logo_png_RGB1111

شماره حساب ۴۴۱۱۲۲۳۸/۴۲

شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۹۰۹۰۸۶۶

به نام مسلم عابدی مدیسه